Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu online dla handlu i gastronomii Vincenzi.pl

 

Regulamin Serwisu internetowego Vincenzi.pl (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązujący od dnia 25 marca 2019 roku:

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu online dla handlu i gastronomii Vincenzi.pl przez spółkę DE SOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-747) przy ul. Ficowskiego 15, za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem http://vincenzi.pl, w tym m.in. warunki składania zamówień na towary dostępne w Serwisie,  zasady  dostarczania zamówionych towarów do Klienta, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

 

Ponadto Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez spółkę DE SOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną - prowadzenia Konta.

Słowniczek:

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://vincenzi.pl prowadzony przez Sprzedającego, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Sprzedający – DE SOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-747) przy ul. Ficowskiego 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000023748, NIP 5270200792, REGON 001313899, kapitał zakładowy 693.000 złotych;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Serwis przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu;


Konto Klienta - utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Serwisu służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

 

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Serwisu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;


Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem platformy PayU;

 

Regulamin – niniejszy regulamin;

 

Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

I. DANE PRZEDSIĘBIORCY

Właścicielem witryny http://vincenzi.pl jest DE SOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-747) przy ul. Ficowskiego 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000023748, NIP 5270200792, REGON 001313899, kapitał zakładowy 693.000 złotych.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis internetowy dostępny na witrynie http://vincenzi.pl (zwany dalej jako „Serwis”).

2. Dane kontaktowe:

-       Adres siedziby: Warszawa (01-747) ul. Ficowskiego 15;

-       E-mail: kontakt@vincenzi.pl;

-       Telefon: 22 663 85 10;

-       Adres do zwrotów towarów: DE SOTO Sp. z o.o. ul. Ficowskiego 15 01-747 Warszawa.

3. Zakupiony towar jest dostarczany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

a) Usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polega na organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu Serwisu, poprzez umożliwienie dokonywania zakupów w Serwisie z wykorzystaniem Konta Klienta.

b) Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Serwisu stanu zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Klienta oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.

c) Klient jest także uprawniony do dokonania zakupu w Serwisie bez konieczności dokonywania rejestracji i tworzenia Konta Klienta.

d) Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Klienta), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania/ siedziby  oraz numeru telefonu komórkowego. Kliknięcie pola „Dalej” kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient następnie otrzyma na podany adres poczty elektronicznej maila z potwierdzeniem loginu i hasła do Konta Klienta.

e) Do zawarcia umowy  o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez aktywację rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Konta Klienta.

f) Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczeń  o następującej treści:

 1. Zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
 2. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
 6. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu  umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail kontakt@vincenzi.pl, lub pisemnie na adres siedziby Serwisu, lub w każdy inny sposób umożliwiający Sprzedającemu  zapoznanie się z treścią tego oświadczenia lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli, chyba że Klient ustali ze Sprzedającym krótszy termin wypowiedzenia.                                                             

g) Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
 • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z zablokowaniem Klienta dostępu do Konta Klienta oraz usunięciem Konta.

h) Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez Sprzedającego, zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje  usunięciem Konta Klienta.

i) Rozwiązanie za wypowiedzeniem lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

2. Warunki świadczenia usługi

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie tego Regulaminu Klient powinien posiadać:

-       Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 26 lub Chrome (wszystkie wersje),

-       monitor o rozdzielczości 1024x768.

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust.1, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie serwisu.

4. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres Serwisu: DE SOTO Sp. z o.o. ul. Ficowskiego 15 01-747 Warszawa lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@vincenzi.pl

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

-       oznaczenie Klienta;

-       opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

6. Serwis dołoży starań, żeby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Serwis.

 

3. Cookies (ciasteczka)

 1. Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na instalację i używanie plików cookies.
 2. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania plików cookies, ale może to oznaczać że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien w dowolnym momencie zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesyłania.
 3. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sprzedający nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów Serwisu.
 4. Klienci mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www.
 5. Sposób usunięcia przez użytkownika plików Cookies zależy od używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

-       Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

-       Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;

-       Google Chrome:

 http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;

-       Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

-       Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

6. Sprzedający wykorzystuje piliki Cookies w następujący sposób:

-       prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,

-       obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

-       statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 IV. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu w chwili składania zamówienia. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie Serwisu oferta była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru w Serwisie. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta, Serwis zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania przedpłaty do dnia zapłaty.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Koszty dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybranej  i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Serwisu. 
 8. Klient może składać zamówienia przez cały czas pracy serwisu internetowego to jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem witryny internetowej  http://vincenzi.pl. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie Serwisu jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail oraz potwierdzenie zamówienia poprzez opcję udostępnioną w wiadomości e-mail wysyłanej z Serwisu na adres poczty e-mail Klienta.
 10. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu w Serwisie należy:
  • wejść na stronę Serwisu;
  • wybrać towar będący przedmiotem zamówienia oraz jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • przejść do koszyka i wybrać:

a) ilość zamawianego towaru;

b) sposób dostarczenia towaru;

c) sposób płatności;

d) klient może wypełnić pole “Uwagi dotyczące zamówienia”;

e)kliknąć w przycisk “dalej” i przejść do formularza zamówienia;

f) w formularzu zamówienia wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych informacji handlowych;

g)zapoznać się z Regulaminem i następnie zaznaczyć, że akceptuje się Regulamin;

h) kliknąć przycisk „Dalej”;

i) sprawdzić poprawność danych oraz zapoznać się łącznym kosztem zamówienia;

j) kliknąć przycisk „zamawiam”.

11. Po złożeniu zamówienia na stronie Serwisu Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie złożenia zamówienia i podstawowe informacje dotyczące złożonego zamówienia.

12. Dla zamówień złożonych na stronie Serwisu do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez uruchomienie linka w przesłanej mu z Serwisu wiadomości. e-mail, o której mowa w ust. 11 powyżej.

13. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

14. Na podany w zamówieniu adres a-mail Sprzedający będzie również wysyłał do Klienta informacje o dalszych zmianach statusu zamówienia

15. Klient reguluje należności za dokonane zamówienie dokonując zapłaty pobraniowej lub opłaca towar w siedzibie Serwisu przy odbiorze osobistym.

16. Wysyłka zamówionych towarów następuje po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia Sprzedający, w przypadku wyboru przez Klienta przesyłki kurierskiej jako formy dostawy, dokonuje wysyłki towaru – w dni robocze, w terminie 1 (jednego) dnia roboczego licząc od dnia roboczego następującego po dniu potwierdzenia przez Klienta zamówienia.

17. Wszystkie przesyłki wysyłane są firmą kurierską. Przewidywany czas dostawy to na terenie kraju, to 1-2 dni robocze od momentu wysłania.

18. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Serwisu wraz z reklamacją, co ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.

19. Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.

20. Do każdej przesyłki zostaje dołączone potwierdzenie kupna (faktura).

21. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym, jako adres wysyłki, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.

22. Do zakupionego produktu należy doliczyć koszty związane z wysyłką, które uzależnione są od wartości zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Klient ponosi jednorazowy koszt wysyłki niezależnie od ilości zakupionych produktów. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.

 

 IV. REKLAMACJE

1. W przypadku, kiedy towar jest niezgodny z umową Klient jest uprawniony do  zgłoszenia reklamacji w Serwisie z tytułu rękojmi.

2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:

a) przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

- nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta

- został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (np. niezbędnej informacji produktowej).

b) przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

- stanowi własność osoby trzeciej,

- obciążony jest prawem osoby trzeciej,

- ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Serwisie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: kontakt@vincenzi.pl. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.

5. Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Serwisu do doręczeń: DE SOTO Sp. z o.o. ul. Ficowskiego 15 01-747 Warszawa - z następującymi zastrzeżeniami.

a) Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z kopią dowodu nabycia go u Sprzedawcy.

b) Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

c) W ramach składania reklamacji Klient może żądać:

- wymiany towaru na wolny od wad;

- obniżenia ceny;

- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

d) Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za towar. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady.

e) Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

f) Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów, którzy nie są konsumentami jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta nie będącego konsumentem.

g) W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie.

 

V. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ I ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r.,  Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni  od daty odebrania towaru. Klient będący konsumentem, chcąc odstąpić od umowy na wyżej wymienionych warunkach, powinien odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres:

 DE SOTO Sp. z o.o.

ul. Ficowskiego 15

01-747 Warszawa

 w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

 1. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta wskazany Sprzedającemu lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 2. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Sprzedający.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni  przy użyciu takie samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

VI. DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powierzonych w celu wykonania umowy stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b) tego Rozporządzenia ogólnego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, rzetelnie, w sposób przejrzysty, jak również uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, w szczególności dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, jak również adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, nie obowiązkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych powierzonych w celu wykonania umowy stanowi art. 6 ust. 1 pkt. a) tego Rozporządzenia ogólnego.
 5. Klienci Serwisu mają prawo wglądu do dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również wniesienia skargi do GIODO (od 26 maja 2018 r. Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Klient ma prawo w każdym czasie do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych, jak również do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo do przesłania tych danych osobowych innemu podmiotowi, w tym prawo do żądania by dane te zostały przesłane innemu podmiotowi przez samego Administratora.
 7. Klient może cofnąć wyrażone podczas rejestracji zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W celu cofnięcia którejkolwiek ze zgód Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając do niego wiadomość email na adres kontakt@vincenzi.pl.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Klientów zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki towarowe publikowane na stronie Serwisu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zawartość stron internetowych Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Serwisu.
 3. Serwis informuje, że informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach Serwisu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Serwisu. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych firmy.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację zawartą na stronach Serwisu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pocztą elektroniczną. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Serwisu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) dla zakupów dokonanych do dnia 24.12.2014 oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 dla zakupów dokonanych od dnia 25.12.2014 r.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 25.03.2019 r.

 

 

  

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Dnia .....................................................

 

Sprzedawca:

DE SOTO Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie (01-747ul. Ficowskiego 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000023748, NIP 5270200792, REGON 001313899, kapitał zakładowy 693.000 złotych

 

Nabywca (konsument):

Imię i nazwisko: ........................................................................

Adres: ........................................................................

Adres e-mail: ........................................................................

 

 

Oświadczenie

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ............................................................................................... (w tym miejscu należy wpisać nazwę Towaru).

 

Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ........................... (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

 

Towar został odebrany w dniu ................................... (w tym miejscu należy wpisać datę  odbioru Towaru).

 

 

 

................................

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl